این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: محورهای همایش


 • تشخيص و شبيه سازی در موتور 
 • احتراق در موتور 
 • كنترل، مديريت و نگاشت موتور 
 • موتورهای نسل جديد، اجزاء، عملگرها، و حساسه ها 
 • مديريت حرارتی و انرژی های اتلافی
 • روشهای نوين آزمون موتور و قوای محركه 
 • سامانه های پس پالايش و آلاينده ها 
 • صدا و ارتعاش 
 • سوخت ها و روانكارها 
 • چرخه های رانندگی
 • سيستم های انتقال قدرت 
 • سيستم محركه برقی و دورگه 
 • مواد، طراحی، تحليل و ساخت موتورهای درونسوز و قطعات 
 • كاربردهای مهندسی صنايع در موتورهای درونسوز



فایل های مورد نیاز

zc75_download1.jpg files.php?rid=6   الگوی ارئه مقالات شفاهی
wm2c_download.jpgfiles.php?rid=7   الگوی ارائه مقالات پوستری
دستور العمل مقاله فارسی
دستور العمل مقاله انگلیسی
files.php?rid=3  

برگۀ خود اظهاری اطلاعات پروژه صنعتی برتر

files.php?rid=5  

برگۀ خود اظهاری اطلاعات پروژه/پایان نامه/رسالة برتر

files.php?rid=4  

برگۀ اطلاعات ایده استارت­آپی برتر

پوستر همایش