:: محورهای همایش


 • تشخيص و شبيه سازی در موتور 
 • احتراق در موتور 
 • كنترل، مديريت و نگاشت موتور 
 • موتورهای نسل جديد، اجزاء، عملگرها، و حساسه ها 
 • مديريت حرارتی و انرژی های اتلافی
 • روشهای نوين آزمون موتور و قوای محركه 
 • سامانه های پس پالايش و آلاينده ها 
 • صدا و ارتعاش 
 • سوخت ها و روانكارها 
 • چرخه های رانندگی
 • سيستم های انتقال قدرت 
 • سيستم محركه برقی و دورگه 
 • مواد، طراحی، تحليل و ساخت موتورهای درونسوز و قطعات 
 • كاربردهای مهندسی صنايع در موتورهای درونسوزفایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی
   
دستور العمل مقاله انگلیسی

پوستر همایش