:: تماس با ما


نشانی: تهران- لويزان- خيابان شهيد شعبانلو -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی
صندوق پستی:۱۳۶-۱۶۷۸۵
کد پستــی: ۱۶۷۸۸۱۵۸۱۱
تلفن تماس: 22970016

نمابر: ۲۲۹۷۰۰52
پست الکترونيکی: 3ncice@sru.ac.ir
فایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی
   
دستور العمل مقاله انگلیسی

پوستر همایش