تماس با ما

آدرس: تهران- لويزان- خيابان شهيد شعبانلو -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي
مرکز مطالعات وپژوهش های آموزش علوم و مهندسی
صندوق پستي: 136-16785 و کد پستي:1678815811
تلفن: 822970060 و نمابر: 22970038
پست الکترونيکي: confedu@srttu.edu