درباره سامانه همایش ها و سمینارها
سامانه همایش ها و کنفرانس های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با هدف تجمیع  همایش های ملی و بین المللی دانشگاه در یک بستر نرم افزاری برای تسهیل در خصوص اطلاع رسانی به اساتید و دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و همچنین سایر پژوهشگران عزیز کشور توسط مرکز مطالعات و پژوهش های  آموزش علوم ومهندسی و با همکاری معاونت محترم پژوهشی این دانشگاه ایجاد گردیده است. تلاش گردید ه است تا شرایطی فراهم گردد تا ضمن همایش های برگزار شده توسط دانشگاه کلیه همایش های برگزار شده در کشور نیز از طریق این پایگاه به اطلاع مخاطبان عزیز برسد.